Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

1.   Aydınlatma Metninin Kapsam ve Amacı

İşbu Aydınlatma Metni; kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; söz konusu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını; kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğini; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi hallerini; İlgili Kişilerin kişisel verileri üzerindeki hakları ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır. 

2.   Veri Sorumlusunun Kimliği

Aşağıda belirtilen toplanma yöntemleri vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 483318 sicil numarası ile kayıtlı, 0074031690400015 Mersis numaralı, Oruçreis mah. Barbaros cad. Tekstilkent Sitesi A-11 Blok No:51 Esenler – İstanbul adresinde mukim Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti’dir.

3.   Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

·       Kişisel verileriniz, muhtelif sözleşmelerin akdedilmesi, ifası ve bu sözleşmeler akdedilmeden önce yapılması gereken işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

·       Çalışanlar ve/veya çalışan adaylarının kişisel verileri, iş akdi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürüne ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla, operasyonel faaliyetlerin, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin, çalışan memnuniyeti ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası için işlenebilir.   

·       Kişisel verileriniz, düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek için işlenebilir.

·       Kişisel verileriniz, müşteriler, fuar katılımcıları ve/veya fuar ziyaretçilerine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşterilerimizi, fuar katılımcı ve ziyaretçilerini tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için işlenebilir.

·       Hizmet sunduğumuz fuar alanları; etkinliğin izlenmesi, ziyaretçi akışının gözlenmesi amaçlarıyla video kameralar ile kayıt altına alınmaktadır.

4.   Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılabilir ve bu kişilere aktarılabilir:

·       Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi için, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,   

·       Veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunuculara,

·       Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin sağlanabilmesi amacıyla tedarikçilerimize, 

·       İlgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerimizin denetimi için denetim firmalarına,

·       Hukuki yetkileri dahilinde yapacakları talepleri kapsamında, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

·       Veri aktarımı için onayınızı aldığımız diğer alıcılara.

5.   Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü ilgi bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

6.   Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklara sahipsiniz:

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi ıslak imzalı olarak “Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti. Oruçreis mah. Barbaros cad. Tekstilkent Sitesi A-11 Blok No:51 Esenler – İstanbul”  adresine veya şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresinizin kullanılmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak info@messe-stuttgart.com.tr elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Söz konusu talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.